قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

هیس....
سکوت کن
اینجا قلب ها سخن میگویند
وارد شدی به قصرخیال
اینجا قصر من و قصر تمام کسانیست که زمینی نیستند
گاهی از درون قصر برایت میگویم
از اهالیش
از دوستی ها و پیمان ها و
حرف هایش
گاه نیز از زمین برایت خبر میاورم
گاه از ستاره ها سخن میگویم
گاه از درختان!
اینجا همه چیز حرف دارد
اینجا قصریست به وسعت آسمان
برای همه ی کسانی که
میخواهند از زمین فاصله بگیرند
برای همه ی کسانی که
میخواهند قلبشان برای خدا باشد
اینجا قصر خیال
و من شاهزاده ی شب
به احترام قلب خودت
بپا خـــیز!

جسم و روح

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است  دنبال خدا میگردم!
می گویند در آسمان ها و پشت ستارگان است، می گویند آنور هفت آسمان است. می گویند باید خیلی خم و راست شد تا به چشمش آمد،می گویند خدا را نمی شود دید!  می گویند خدا  سخت یافته می شود، می گویند خدا دور است...خیلی خیلی دور!   

  - خودت می گویی می گویند،قلب خودت چه می گوید؟

  نشانی خدا را میخواهی؟ یکم سکوت کن
این همه آدرس های اشتباه "می گویند"ها  را دور بریز، آدرس خدا جایی جز قلبت حک نشده، آدرس خدا در ذهن و سخنان این وآن نیست ، خدایی که می شناسم، دیده می شود لمس می شود،حتی گاهی بوسیده می شود  

      خدا درون خودت است...

              به آینه ی دلت بنــــگر!

                   خدا تصویرش را در دلت قاب گرفته ...!

 


  *ونحن اقرب الیه من حبل الورید

 

  • شاهزاده شب

.::AvA::.