قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

هیس....
سکوت کن
اینجا قلب ها سخن میگویند
وارد شدی به قصرخیال
اینجا قصر من و قصر تمام کسانیست که زمینی نیستند
گاهی از درون قصر برایت میگویم
از اهالیش
از دوستی ها و پیمان ها و
حرف هایش
گاه نیز از زمین برایت خبر میاورم
گاه از ستاره ها سخن میگویم
گاه از درختان!
اینجا همه چیز حرف دارد
اینجا قصریست به وسعت آسمان
برای همه ی کسانی که
میخواهند از زمین فاصله بگیرند
برای همه ی کسانی که
میخواهند قلبشان برای خدا باشد
اینجا قصر خیال
و من شاهزاده ی شب
به احترام قلب خودت
بپا خـــیز!

جسم و روح

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

حالمـــــــ ــــــــــــــ    بــــــــ ــــــــــــه هــــــــ ــــــــــــــــم میـــــــ ـــــــ خــــــ ــــــورد
 ازآدم هایـــــــــــــ که! تمام عمــــــــــــــــــــــــرشان حرف از اصلاح جامعه می زننـــــــــــــــــد
 حرف از فساد اجتماعی میزننـــــــــــــــــد حرف از نبودفرهنگ میزننــــــــــــــــــــــــد
 اما... خودشان!
 با آن لوله ی سفید ونارنجی هرروز...!
بارهاو بارهــــــــــــــا!
تمـــــــــــام تنشان را دود و خاکستر می کنند و به فساد می کشند...! 

 زمینی نوشت: گاهی باید تند حرف زد!
  • شاهزاده شب

.::AvA::.